สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของข้าราชการ

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลปากชม

เรื่อง  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ  

โรงพยาบาลปากชม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 -------------------------------

เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดโรงพยาบาลปากชม ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน  เสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลปากชม ให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม  มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา  จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

๑.      ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ราชการมากกว่าตนเอง

๑.๓ รับผิดชอบต่อผลงานที่กระทำ

๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่บนความไม่ประมาท

๑.๕ ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ เสียสละ อุทิศเวลาแก่ทางราชการจนงานสำเร็จ

  ถูกต้องตามมาตรฐาน

๑.๖ รักษาและปฏิบัติตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ

๑.๗ เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

๒.      ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้อง ตามหลักวิชาการ กำหมายและกรอบนโยบาย

๒ง๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประพฤติตนเป็นแบอย่างที่ดีของประชาชน

๒.๓ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

๒.๔ ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพลและไม่ใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

      และการดำรงชีวิต

๒.๕ มีสัจจะและไม่สัญญาใดๆกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตน

๓.      ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ เอื้ออาทร และมีจิตบริการต่อผู้รับบริการ

      ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม รวดเร็ว และถูกต้อง

๓.๒ ไม่กระทำการอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์ หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

๓.๓ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาขนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน 

      ข้อเท็จจริง

๔.      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๔.๑ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน

๔.๒ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินและตรวจสอบการทำงาน โดยเปิดเผยข้อมูล

      ตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล

๔.๓ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ของตน

      หรือผู้อื่น หรืออันจะเป็นภัยต่อตนเองและประเทศชาติ

 

 

 

-๒-

 

๕.      มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ  

       โดยวิธีการที่ถูกต้อง และเป็นธรรม

๕.๒ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสารถและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ

       ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

๕.๓ ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทำงาน กฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการ

     บริการประชาชน

๕.๔ ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

๕.๕ ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

๖.      ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๖.๑ ยึดถือและปฏิบัติตน ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคม นำคำสอน

      ทางศาสนาเป็นแนวทางการดำรงชีวิต

๖.๒ ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้สติปัญญา คุณธรรม เป็นภูมิคุ้มกัน

      ในการดำเนินชีวิต

๖.๓ ดำเนินการใดๆด้วยเหตุผล นำความรู้ตามหลักวิชาการ มาพิจารณาอย่างรอบคอบ

      คำนึงถึงประโยชน์สวนรวม

๗.      ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

๗.๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

๗.๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

๗.๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

๗.๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

๗.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

๗.๖ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

๗.๗ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  

๗.๘ มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

๗.๙ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

๗.๑๐ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

๗.๑๑ รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗.๑๒ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

                  ทั้งนี้  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                              ประกาศ  ณ  วันที่   19  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

                                                                        นางประภาพร  จันทร์นาม

                                                                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view