สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโรงพยาบาลปากชม นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy) โรงพยาบาลปากชมม......

อ่านต่อ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2562

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงโรงพยาบาลปากชม ปีงบประมาณ 2562...

อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4

สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4...

อ่านต่อ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลปากชม

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลปากชม...

อ่านต่อ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

อ่านต่อ

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน

รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน...

อ่านต่อ

คู่มือการปฏบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล

คู่มือการปฏบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล...

อ่านต่อ

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน...

อ่านต่อ

รายงานผลการวิเคราะห์ปฏบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการวิเคราะห์ปฏบัติงานตามแผนการดำเนินงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...

อ่านต่อ

แผนคัดกรองการดูแลผู้สูงอายุ

แผนคัดกรองการดูแลผู้สูงอายุ...

อ่านต่อ

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ...

อ่านต่อ
view