สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งคุณค่า  
นำประชาสุขภาพดี 
ประสานภาคีเครือข่าย

พันธกิจ
1.ให้บริการตามมาตรฐาน  ครอบคลุม 4 มิติ แบบองค์รวมด้วยหัวใจเป็นมนุษย์
2. เป็นผู้นำภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
3. บริหารจัดการให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  

ค่านิยม
ทีมนำที่มองไกล ใส่ใจผู้ป่วยและสุขภาวะ  
นำข้อมูลมาตัดสิน ยินดีช่วยสังคม 
ระดมปรับกระบวนการ   มุ่งมั่นทำงานเป็นทีม

view