สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อำเภอปากชม  
มี 6 ตำบล เป็นตำบลที่ตั้งของอำเภอปากชม
อำเภอปากชมเป็นที่รองรับผู้คนอพยพจากสงครามในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสหประชาชาติได้ตั้งเป็นศูนย์รับรองโดยมีชื่อหมู่บ้านว่า บ้านวินัย เป็นหมู่บ้านที่ต้อนรับประชาชนจากเพื่อนบ้านที่เกิดสงครามตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปี 2538 ศูนย์อพยพจึงได้ยุบตัวลงตามสถานการณ์ แตหมู่บ้านดังกล่าวยังอยู่ในการดูแลของตำบลปากชม
จึงถือได้ว่าตำบลปากชมยังมีหลายสิ่งที่ต้องการศึกษาและพัฒนาในโอกาสต่อไป

สภาพทั่วไปของตำบล 
ตำบลปากชมส่วนใหญ่เป็นภูเขาร้อยละ 60 และเป็นที่ราบร้อยละ 38 และเป็นแหล่งน้ำร้อยละ 2 จากสภาพของตำบลส่วนมากเป็นภูเขาทำให้ประชาชนส่วนมากในพื้นที่มีอาชีพทำไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่ว และสวนผลไม้ เช่น มะขามหวาน มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไยประกอบกับสภาพของตำบลเป็นพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำโขง
ทำให้ตำบลปากชมมีแหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้จำนวนมาก 
อาณาเขตตำบล 
ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำโขง ตลอดแนว
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
จำนวนประชากรของตำบล 
จำนวนประชากรในเขต อบต 5,190 คน 
ข้อมูลอาชีพของตำบล 
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง และค้าขายผลไม้ตามฤดูกาล 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล 
1) ท่าเทียบเรือบ้านคกไผ่
2) น้ำตกตาดแถว
3) เขื่อนบ้านนาค้อ  

 ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอปากชมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไซยะบูลี (ประเทศลาว)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสังคม (จังหวัดหนองคาย) อำเภอนายูง และอำเภอน้ำโสม (จังหวัดอุดรธานี) ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอนาด้วงและอำเภอเมืองเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเชียงคาน

การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอปากชมแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน ได้แก่
1.     ปากชม             (Pak Chom)              12   หมู่บ้าน     
2.     เชียงกลม          (Chiang Klom)          11   หมู่บ้าน     
3.     หาดคัมภีร์         (Hat Khamphi)           6    หมู่บ้าน     
4.     ห้วยบ่อซืน         (Huai Bo Suen)          9    หมู่บ้าน     
5.     ห้วยพิชัย           (Huai Phichai)            9    หมู่บ้าน     
6.     ชมเจริญ           (Chom Charoen)        6     หมู่บ้าน 
    
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอปากชมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลเชียงกลม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเชียงกลม
เทศบาลตำบลปากชม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลปากชม
องค์การบริหารส่วนตำบลปากชม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากชม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลปากชม)
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเชียงกลม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม)
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดคัมภีร์ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยบ่อซืนทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยพิชัยทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมเจริญทั้งตำบล

ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

view